0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Platforma do konsultacji społecznych online

 

Szanowni Państwo,

dziękujemy za włączenie się w konsultacje społeczne dotyczące założeń zmian legislacyjnych ukierunkowanych na podniesienie jakości kształcenia wszystkich dzieci i uczniów, z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Konsultacje trwają od 27 października do 9 grudnia 2020 r.

Propozycje założeń powstały w ramach podjętej w 2018 roku współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej z Europejską Agencją do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej.

Celem projektu pn. „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce” jest wsparcie MEN w przygotowaniu zmian prawnych oraz działań, które umożliwią rzeczywiste wdrożenie w codziennej praktyce przedszkoli i szkół założeń edukacji włączającej, rozumianej jako edukacja o wysokiej jakości dla wszystkich osób uczących się. Edukacja ta zapewnia możliwość nauki w przedszkolach i szkołach najbliższych miejscu zamieszkania, w sposób zapewniający uczestnictwo w procesie kształcenia i życiu społecznym oraz postępy wszystkim dzieciom i uczniom. Docelowo ukierunkowana jest na włączenie społeczne i jak najlepsze przygotowanie do samodzielności młodych ludzi w życiu dorosłym.

Efektem pierwszego etapu projektu było opracowanie rekomendacji (link do rekomendacji na stronie MEN), które stanowiły podstawę do opracowania pierwszej wersji projektu założeń.

Pierwsza wersja projektu założeń została poddana konsultacjom podczas trzech spotkań, które odbyły się w lutym 2020 roku w Lublinie, Krakowie i Katowicach. Na podstawie zebranych informacji, uwag i propozycji opracowano drugą wersję projektu założeń, która obecnie poddawana jest konsultacjom (spotkania regionalne i konsultacje online).

Na ich podstawie projekt założeń zostanie zaktualizowany, a jego ostateczna wersja będzie dostępna w pierwszej połowie 2021 roku.

Dokument poddawany konsultacjom zawiera opis ośmiu założeń, które stanowić będą podstawę projektowanych zmian w przepisach prawa. Załącznikiem opisu jest „Model Edukacji dla Wszystkich” (MEW), który stanowi wizję docelowego stanu polskiego systemu oświaty wraz z propozycjami działań legislacyjnych i wdrożeniowych służących jego osiągnięciu. Model powstał w oparciu o wyniki prac działającego w latach 2017-2019 Zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej. MEW zaprezentowano w przygotowanej na potrzeby konsultacji wersji skróconej oraz pełnej (wszystkie dokumenty są udostępnione w plikach do pobrania).

W celu właściwego wdrożenia zmian konieczne jest uwzględnienie poglądów różnych środowisk zaangażowanych w proces nauczania-uczenia się oraz zapewnianie jego dostępności. Niezbędne jest wypracowanie wspólnego rozumienia założeń modelu, a w szczególności szerokie porozumienie w zakresie celów do osiągnięcia i zrozumienie zarówno stosowanego języka, jak i podstawowych pojęć.

Czekamy na Państwa uwagi i opinie, które pomogą nam w opracowaniu ostatecznej wersji założeń i modyfikacji „Modelu Edukacji dla Wszystkich”. Pozwoli to na, przygotowywanie zmian prawnych i działań wdrożeniowych odpowiadających na wyzwania współczesnej polskiej szkoły i przyczyniających się do poprawy warunków i efektów kształcenia wszystkich dzieci i uczniów.

Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety!

 

Uwaga do obszarów założeń

W założeniach termin "szkoła" jest używany w odniesieniu do wszystkich form edukacji przedszkolnej i szkolnej.

 

Materiały

 

Proszę o zapoznanie się z informacją dotyczącą ochrony danych osobowych. Przed przystąpieniem do wypełnienia formularza należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.


 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

•    administrator danych i kontakt do niego:

Minister Edukacji Narodowej jest administratorem danych osobowych, które zostaną przekazane w związku z udziałem Pana/Pani w konsultacjach społecznych dotyczących wstępnych rekomendacji opracowanych w ramach projektu pn. Wspieranie podnoszenia edukacji włączającej w Polsce. Ministerstwo Edukacji Narodowej mieści się w Warszawie przy al. J. Ch. Szucha 25 (kod pocztowy: 00-918 Warszawa).

•    kontakt z inspektorem ochrony danych

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z wyznaczonym przez Ministra Edukacji Narodowej inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania ich danych osobowych. W celu skontaktowania się z inspektorem można wysłać mail na adres: inspektor@men.gov.pl lub pismo na adres: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa.

•    cel i podstawy przetwarzania danych

Dane osobowe zawarte w ankiecie będą przetwarzane do celów związanych z projektem pn. Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce, na podstawie zgody udzielonej przez Pana/Panią zgody.

•    informacje o odbiorcach danych

W zakresie obsługi informatycznej zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Centrum Informatyczne Edukacji – jednostkę podległą Ministrowi Edukacji Narodowej. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

•    okres przechowywania danych:

Dane przekazane w związku z udziałem Pana/Pani w konsultacjach społecznych dotyczących wstępnych rekomendacji opracowanych w ramach projektu pn. Wspieranie podnoszenia edukacji włączającej w Polsce będą przechowywane przez czas trwania ww. projektu.

•    uprawnienia na podstawie przepisów RODO:

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia do innego administratora oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem ich przetwarzanie.

•    inne informacje:

  • podane dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będzie stosowane profilowanie;
  • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych;
  • podanie danych nie jest obowiązkowe w przypadku osób fizycznych;
  • podanie danych jest obowiązkowe jednak w przypadku, gdy uczestnik reprezentuje instytucję lub organizację pozarządową - bez ich podania nie jest możliwe zarejestrowanie Państwa udziału w konsultacjach społecznych wstępnych rekomendacji;
  • zgodę można wycofać poprzez wysłanie informacji na adres: wlaczsie@men.gov.pl lub sekretariat.dwki@men.gov.pl.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych w celu wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wstępnych rekomendacji opracowanych w ramach projektu pn. Wspieranie podnoszenia edukacji włączającej w Polsce.