0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.
BADANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY, KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI

Ankieta ma na celu zbadanie zapotrzebowania pracodawców na umiejętności podstawowe, przekrojowe i zawodowe, jakie powinna zapewnić edukacja formalna absolwentom szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zawodach szkolnictwa branżowego.

W punktach 2 i 4 prosimy o skorzystanie z pliku pomocniczego: Plik branże - dziedziny - zawody

(To pytanie jest wymagane)
 1. Nazwa pracodawcy / organizacji branżowej:
(To pytanie jest wymagane)

 2. Sektor (proszę zaznaczyć jedną dziedzinę, która jest w obszarze zainteresowania ze względu na charakter świadczonych usług).

Patrz plik pomocniczy
(To pytanie jest wymagane)
 3. Czy katalog zawodów realizowanych w edukacji formalnej dla sektora jest właściwy?
(To pytanie jest wymagane)
 4. Które zawody zaproponowane w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego zaspokajają potrzeby sektora? Proszę o wybór zawodów w ramach wskazanego sektora z punktu 2.
Patrz plik pomocniczy
(To pytanie jest wymagane)
 5. Czy w sektorze mogą znaleźć zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną?
 5a. Jeśli na pytanie powyżej udzielono odpowiedzi tak, proszę o wskazanie stanowisk, na jakich mogą być zatrudnione te osoby:
(To pytanie jest wymagane)
 6. Czy sektor widzi potrzebę określenia dodatkowych umiejętności zawodowych (tj. specjalizacji w zawodzie) w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego?
Katalog przewidzianych aktualnie dodatkowych umiejętności zawodowych określony jest w załączniku 33 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych (Dz. U poz. 991 z późn. zm.). Link: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000991.
 6a. Jeśli w powyższym pytaniu udzielono odpowiedzi tak, proszę o podanie zakresu planowanej/planowanych dodatkowych umiejętności zawodowych: